Tag: 19th-century architectural styles

शिंगल शैली वास्तुकला

रिचर्ड्सोनियन रोमनस्क्यू

रानी ऐनी शैली वास्तुकला

उच्च विक्टोरियन गोथिक

बढ़ई गॉथिक

विक्टोरियन वास्तुकला

रोमनस्कुआ रिवाइवल आर्किटेक्चर

पुनर्जागरण पुनरुद्धार वास्तुकला

नियो-मैनुअलिन

राष्ट्रीय रोमांटिक शैली

मूरिश रिवाइवल आर्किटेक्चर

मिशन रिवाइवल आर्किटेक्चर

कॉलेजिएट गॉथिक

चाटौएस्क

ब्वॉय-आर्ट्स आर्किटेक्चर